Om mig...

Jag heter Maria Müllersdorf och har, som du säkert förstått, hundarna som min stora fritidssysselsättning och källa till avkoppling. Jag finner det mycket stimulerande med både jakt, jaktprov och utställning med allt vad det innebär i spänning. Om än i olika former och grad. Lite av tävlingsmänniska är jag nog, vilket man kanske kan förstå då jag valt att ha två olika typer av cocker spaniel - en för jakt och en för utställning men båda för kärlek och sällskap. Jag har alltid haft hundar och i början var det mest lydnad med brukshundar och därefter övergick intresset mer och mer till borzoi. I början av 80-talet halkade jag in på cocker och så småningom startade jag en liten uppfödning av cocker under kennelprefixet Meryl.

Jag bor strax utanför Strängnäs i ett hus på landsbygden tillsammans med min man, Paul Anderson. Paul delar mitt hundintresse även om han enbart är inriktad på jakthundar. Pauls kennel heter Bivråken och eftersom jakt är huvudintresset så finns det förutom working springer spaniel, även wachtel och labrador i familjen.

Mitt yrkesliv
Yrkesmässigt är jag leg. arbetsterapeut vilket innebär att jag arbetat med människor som pga skada eller sjukdom haft behov av rehabilitering. Mitt professionella intresse har genom åren varit riktat mot personer som haft smärta av olika anledningar. Oftast har det varit smärta till följd av besvär i muskler och leder. Akademiska examina har hittills resulterat i en docentgrad.

Efter ett mycket bra och synnerligen praktiskt yrkesliv som arbetsterapeut, ägnar jag numera min huvudsakliga tid till undervisning och forskning. Jag disputerade hösten 2001 (se nedan) och är verksam på Mälardalens Högskola med säte i Eskilstuna/Västerås. En radikal och framåt högskola med blandning av naturvetenskapliga och humaniora ämnen. Som ett exempel på dess framåtanda är att högskolan  är Europas första miljöcertifierade högskola.Min tjänst innefattar 50 % som forskningsledare på akademin för hälsa, vård och välfärd och 50 % fördelat på handledning, egen forskning och en mindre del undervisning. Sedan 2006 handleder jag två doktorander. En lyxtillvaro med förvisso hög nivå på arbetstid men en fantastisk möjlighet till personlig utveckling. Kan rekommenderas!

Min forskning
Fokus för min forskning är betydelsen av aktivitet i det vardagliga livet. Från början var den främst inriktad mot arbetsterapi, smärta och behovsbedömningar. Nu har ytterligare en dimension lagts till med inriktningen mot hundens/sällskapsdjurens betydelse för upplevelse av hälsa och välbefinnande. Ett spännande område där det finns mycket kvar att göra. Jag disputerade den 28 september 2001 vid medicinska fakulteten på Uppsala Universitet. Disputationen hölls med docent Susanne Iwarsson som opponent och i betygsnämnden ingick Regina Wredling, Lennart Melin och Urban Rosenqvist. Tack och lov fanns många goda vänner och arbetskamrater som stöd och om inget annat så visste jag att de var där för att de brydde sig om mig. Opponenten gjorde ett lysande arbete och många sa att det var en av de bättre disputationer som de bevistat. Ärligt talat har jag mycket fragmentariska bilder av det hela, men foton samt opponentens overhead hjälper minnet något. Disputationen höll på i c:a 3 timmar och på kvällen var det fest i Strängnäs. Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjorde den 28 september 2001 till en av de mest minnesvärda dagarna i mitt liv. TACK! 

Några tänkvärda ord från min opponent på disputationen:

"Människor kan indelas i två grupper, en som går före och uträttar något och en som kommer efter och kritiserar."  (Lucius Annaeus Seneca)

Den 10 november 2009 hade jag min docentföreläsning: "Aktivitet - beskrivning av en process mot en empiriskt grundad teori" och blev därmed behörig till docenttiteln. Min älskade Paul och Kajsa hade ordnat med fest, utan min kännedom, och det var fantastiskt. Här finns lite bilder som Pauls syster Kerstin tog under kvällen. Ett stort tack till alla som medverkade i den glädjefyllda stund som kvällen erbjöd.

De studier som jag genomfört och är på gång är följande;

 1. Kritisk litteraturanalys "Needs Assessment Methods in Health Care and Rehabilitation" publicerad i tidskriften Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicin, 10:57-73, 1998.

 2. Prevalensstudie, landsomfattande enkätstudie med 10.000 deltagare; "Assessing Health Care Need. The Actual State of Self-Perceived Activity Limitation and Participation Restrictions Due to Pain in a National-Wide Swedish Population". Publicerad i tidskriften The International Journal of Rehabilitation Research, Vol 23, 3;201-208, 2000.

 3. Enkätstudie avseende smärta, aktivitetsbegränsning samt behandling hos 1849 st personer med långvarig och/eller återkommande smärta; "The actual state of the effects, treatment and incidence of disabling pain in a gender perspective - Swedish study". Publicerad  i  tidskriften Disability and Rehabilitation  Vol 22, 18;840-854, 2000.

 4. Studie avseende vilka faktorer som predicerar behov av rehabilitering/arbetsterapi för personer med långvarig eller återkommande smärta; "Factors indicating need of rehabiliation/occupational therapy among persons with long-term and/or recurrent pain".  Publicerad i tidskriften The International Journal of Rehabilitation Research, Vol 23, 4;281-29, 2000.

 5. Studie där  arbetsterapeuter bedömer patienters behov av arbetsterapi och de behandlingar som de föreslår för att möta behoven. "Occupational therapists' assessments of adult with long-term pain, the Swedish experience".  Publicerad i tidskriften Occupational Therapy International, Vol 9, 2; 79-90, 2002

 6. Studie där personer med långvarig/återkommande smärta bedömer vilka behov av arbetsterapi de har. "Needs/problems related to occupational therapy among adult Swedes with long-term pain. Publicerad i tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9(1);1-23, 2002.

 7. Litteraturstudie om begreppet aktivitet utifrån vetenskapligt publicerade artiklar samt en semantisk ansats. An integrative review combined with a semantic review to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing and task . (http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a781692182~db=all~order=pubdate) Accepterad och publicerad på internet för tidskriften Scandianvian Journal of Occupational Therapy, 2007. Publiceras i tidskriftens pappersupplaga 2008, 15(1)

 8. Kvalitativ studie där nyantagna studenter till arbetsterapeutprogrammet beskrivit vad de lägger in i begreppet aktivitet. "Occupation as described by novice occupational therapy students in Sweden: The first step in a theory generative process grounded in empirical data" (http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a778609088~db=all~order=pubdate) Accepterad och publicerad på internet för tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2007.Publiceras i tidskriftens pappersupplaga 2008, 15(1)

 9. Uppföljning av studentartikeln - tre års studier på arbetsterapeutprogrammet - hur ser studenterna på begreppet aktivitet efter genomgången utbildning. " Occupation as described by occupational therapist students - a follow up study." Accepterad. Scandinavian Journal of Occupational Therapy (2009),

 10. Komparativ studie där ungdomar från gymnasiet (teoretisk, praktisk och särskola) jämförs avseende deras hälsa. Accepterad Acta Paediatrica (2009) (doktorandprojekt).

 11. Intervjustudie med skolsjuksköterskor om deras erfarenheter att arbeta med överviktiga barn. Accepterad Scandinavian Journal of Caring Sciences (2009).

 12. Husdjurs betydelse för människors upplevelse av hälsa och välbefinnande. En jämförande studie där personer som har husdjur jämförs med dem som inte har husdjur avseende faktorer som relaterar till hälsa och välbefinnande. En registerstudie baserad på drygt 43,000 deltagare i Sörmland, Västmanland, Värmland, Uppland och Närke. Accepterad för publicering i Scandinavian Journal of Public Health (2009).

 13. Delphistudie i vilken experter på specialiserade smärtkliniker bedömer vilka indikatorer som utmärker personer med långvarig smärta och som är i behov av specialiserad vård. Accepterad Musculoskeletal Care (2009) (doktorandprojekt).

 14. Focusgrupp studie om arbetsterapeuters uppfattning om smärtpatienters behov av arbetsterapi. Accepterad Occupational Therapy International (2009) (doktorandprojekt).

 15. Kvalitativ studie om irakiska kvinnor med långvarig smärta som flytt till Sverige från Irak. " The magnitude of reciprocity in chronic pain management - experiences of dispersed ethnic populations of muslim women." - Insänd till vetenskaplig tidskrift (2009).

 16. Delphi-studie om hur akademiskt skolade arbetsterapeuter ser på begreppet behov. Accepterad Scandinavian Journal of Occupational Therapy (2010).
 17. Kvalitativ studie om hur kliniskt verksamma inom habilitering tolkar begreppet behov. .

 18. Prevalens och betydelse av husdjur hos ungdomar i ålderna 13-17 år. En totalundersökning i ett län i mellersta Sverige. Inskickad till vetenskaplig tidskrift (2010)

Artikel 2-6 ingår i avhandlingen "Needs assessment in ccupational therapy. Studies of persons with long-term/recurrent pain. Om Du är intresserad av avhandlingen eller någon artikel kan Du höra av Dig.

I bokform har jag bidragit med kapitel i följande böcker:

 • Malmsten, K.(red). 2007. Att upptäcka och förstå vårdbehov. I boken: Etik i basal omvårdnad ... i någon annans händer. Lund: Studentlitteratur.
 • Silfverberg, G. (red). 2008. Behovet av att förstå begreppet behov inom rehabilitering. I antologin: Etik och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur.

För närvarande är jag huvudhandledare för två doktorander, varav den ena fortsätter med min forskning angående behovsbedömning och långvarig smärta och den andra studerar lindrigt utvecklingsstörda ungdomars matvanor och fysiska aktivitet. Båda doktoranderna är inskrivna på Karolinska Institutet och började sin forskarutbildning i augusti 2006 och beräknas disputera hösten 2010.

Min postadress är: Hummelslindan, Vansö, 645 92   STRÄNGNÄS
och telefonnummer är: 0152/200 93, 0708/200930 (telsvarare)